Allmänna bestämmelser för magasinering

Bilaga till Avtal magasinering konsument Allmänna Bestämmelser

1. Lagerhållaren ansvarar för att förvaringen sker på ett fackmässigt sätt. Lagerhållaren ska vidare med tillbörlig omsorg ta till vara deponentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som behövs och är möjlig.

2. Till förvaring emottages icke:
a) explosiva, lättantändliga, frätande eller illaluktande varor eller andra varor av beskaffenhet att kunna skada annat hos lagerhållaren förvarat gods.
b) livsmedel eller gods som är utsatt för förskämning eller snar förstörelse samt levandeväxter
c) spritdrycker eller vin med mindre sådant gods särskilt specificeras vid depositionen;
d) vapen, som omfattas av kravet på licens.

3. Deponenten är ansvarig för all av godsets beskaffenhet föranledd skada på såväl egen som annans egendom, därest deponenten underlåtit att upplysa lagerhållaren om dess skadebringande egenskaper.

4. Lagerhållaren äger att omedelbart och på deponentens bekostnad bortforsla, försälja eller oskadliggöra gods som anges i punkt 2 a, b och d, såvida icke mindre ingripande åtgärder lämpligen kan vidtagas.

5. Lagerhållaren är icke skyldig att utan särskild order ombesörja om emballering eller packning av till förvaring lämnat gods, om inte åtgärden ändå kan föranledas av förvaringstjänstens fackmässiga utförande.

6. Om deponenten, trots lagerhållarens avrådan därom, önskar inlämna bristfälligt emballerat eller packat gods och/eller icke packat eller oemballerat gods till förvaring, är lagerhållaren fri från ansvar för skada som föranletts därav.

7. Lagerhållaren är icke skyldig att utan särskild order från deponenten utföra rengöring av eller annat arbete på det förvarade godset, om inte åtgärden anses motiverad av förvaringstjänstens fackmässiga utförande.

8. Beroende på godsets beskaffenhet rekommenderas särskild eftersyn vid långtidsförvaring. Sådan eftersyn bör ombesörjas halvårsvis. Särskild eftersyn ombesörjes av lagerhållaren efter särskild begäran därom av deponenten samt på dennes bekostnad.

9. Av deponenten begärd inläggning, uttagning, omflyttning, omstuvning, packning, emballering och transport av deponerat gods får ombesörjas endast av lagerhållarens personal och på tider, då lagerhållarens lokaler är öppna. Sådan begäran ska framställas till lagerhållaren minst en dag i förväg. Om icke annat avtalats är lagerhållaren icke skyldig att utföra arbete på sön- och helgdagar eller likställda dagar. Kostnaden för i denna punkt angivna arbete betalas av deponenten.

10. Lagerhållaren har rätt att flytta deponerat gods till annan lagerlokal. Sådan flyttning sker på lagerhållarens bekostnad, dock ska kostnaderna bäras av deponenten, om flyttningen beror på omständigheter, som är hänförliga till deponenten och som lagerhållaren inte kunnat förutse.

11. Lagerhyran beräknas per månad. Om förvaringstiden understiger en månad, utgår hyra för hel månad. Är förvaringstiden längre än en månad, utgår hyra även för påbörjad månad. Lagerhyran ska utan anfordran erläggas förskottsvis.

12. Lagerhållarens ersättningsskyldighet till deponenten på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

13. Lagerhållaren ansvarar för fel, endast om deponenten inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar företaget (reklamerar). Deponentens reklamation avseende fel bör innehålla uppgift om felets art och tidpunkten då felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats, får deponenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat lagerhållaren om att han vill åberopa dröjsmålet. Om deponenten gör en omotiverad reklamation, är han skyldig att ersätta lagerhållaren för arbete och kostnader, som föranletts därav.

14. I Konsumenttjänstlagen (SFS1985:716) finns bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, deponentens rätt att avbeställa förvaringstjänst och lagerhållarens rätt till ersättning för förluster i anledning därav, lagerhållarens skadestånds-skyldighet samt jämkning av skadestånd.

15. Avseende lagerhållarens rätt att försälja till förvaring emottaget gods gäller bestämmelser i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker, som inte har hämtats, (SFS 1985:982). Tvist

16. Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser ska parterna i första hand lösa genom överenskommelse. Om parterna ej kan enas kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån denna är behörig eller av allmän domstol.